516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR

"Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST)"

Опис проекту:

Проект об'єднує всіх головних учасників освітніх процесів для розробки нової стратегії забезпечення якості вищої освіти та підходів до прозорої та неупередженої оцінки якості освіти, в основу яких покладено Європейські практики, що базуються на "трикутнику": освіта - дослідження - інновації згідно з Лісабонською стратегією. Запропонований трикутник дозволить створити національне інноваційне середовище з інноваційними університетами в ролі основних елементів системи забезпечення якості.

Для забезпечення неупередженності та прозорості процедур оцінки якості вищої освіти пропонується застосовувати лише незацікавлені джерела інформації: - для оцінки рівня освіти необхідно врахувати відгуки європейських студентів, які навчалися в Україні або закінчили українські ВНЗ і працевлаштувались в Європі; - оцінка наукових досліджень буде виконуватись базуючись на міжнародних загальновизнаних світовою науковою спільнотою індексах цитувань опублікованих дослідницьких праць; - інноваційність буде оцінюватись Європейськими компаніями, які співпрацюють з українськими колегами. В межах проекту буде розроблено методологічну та інформаційну підтримку нових підходів, а також розроблено програмну Екосистему, яка дозволятиме виконувати оцінку якості ВНЗ згідно із єдиним базовим підходом або (та) використовувати мультиконтекстний підхід, який дозволить кожному ВНЗ розробляти свої найбільш відповідні стратегії забезпечення якості, проводити оцінювання якості освіти та ранжування ВНЗ, приймаючи до уваги контекст, постійні зміни якого зумовлені нестійкою політичною, економічною та інш. ситуацією на усіх рівнях (міжнародному, Європейському, національному і локальному). Інструментом, на основі якого функціонуватиме запропонована Екосистема, є загальнонаціональний освітній Веб Портал. Онтологічний підхід та формалізоване представлення усіх компонентів освітніх ресурсів, стандартів та контекстно-залежних параметрів якості забезпечить прозорість, а значить, і довіру до системи якості української освіти як в самій Україні між різними державними органами - законодавцями вищої освіти і безпосередньо ВНЗ, так і на міжнародному рівні; можливість динамічно і автоматизовано аналізувати та оцінювати якість освіти залежно від контексту оточуючого середовища, що постійно змінюється під впливом зовнішніх факторів (політичних, економічних і т. н.) і розробляти найбільш відповідні стратегії, які націлені на покращення якості як для окремих ВНЗ так і для загальної системи вищої освіти. Завдяки розподіленому Веб Порталу і загальній уніфікованій структурі забезпечення якості взаємодія між різними урядовими організаціями, які регламентують норми якості освіти, буде задокументована на формалізованому рівні і розміщена в єдиній структурі. Паралельно Портал можна використовувати для процедур моніторингу якості як існуючих, так і тих що розробляються і порівнювати їх результати між собою. Таким чином, Портал забезпечить державними органам, ВНЗ, усім зацікавленими сторонам нові можливості для доступу і аналізу об'єктивної неупередженої інформації стосовно якості освіти при одночасному скороченні адміністративних накладних витрат на поточну практику забезпечення якості. Розроблені рішення пройдуть пілотне випробування в українських ВНЗ - членах консорціуму. Проектом передбачено проведення тренінгів, розробка методологічної документації та заходів, спрямованих на підтримку розробленного гнучкого підходу до забезпеченння якості та визнаня необхідності публічності процедур оцінювання якості та використання їх результатів для розвитку інноваційно - орієнтованих ВНЗ.

Тривалість:

15 жовтня 2011 - 14 квітня 2015

Цілі проекту:

підтримка реформування українських ВНЗ завдяки впровадженню загальної, інноваційної, політично нейтральної Екосистеми*, яка гарантує взаємне порозуміння і довіру між різними учасниками національних і міжнародних систем забезпечення якості, а також, що є найголовнішим, гарантує прийняття неупереджених рішень і висновків в процесах забезпечення якості освіти.

- забезпечити організаційну, інформаційну та технічну підтримку контекстно-незалежної системи забезпечення якості освіти, яка базується на "трикутнику": освіта - дослідження - інновації;

- отримати формальну, уніфіковану систему забезпечення якості освіти (всебічну, прозору, неупереджену і відкриту широкому суспільству: роботодавцям, студентам і їх батькам, політикам, місцевій владі, інвесторам) із можливістю виконання контекстно-незалежних оцінок, що має бути поширена між усіма університетами, організаціями забезпечення якості і іншими зацікавленими сторонами;

- запустити Портал, на якому буде розміщено Екосистему, для підтримки і гармонізації різних існуючих і нових процесів з оцінки і забезпечення якості;

- розробити заходи для впровадження культури прозорого та явного забезпечення якості освіти в українському суспільстві та використання результатів нових процедур забезпечення якості на прикладі інноваційно-орієнтованих університетів;

- підготувати персонал ВНЗ і ключових організацій забезпечення якості.

Сума гранту ТЕМПУС:

791141,733 Євро

Головні результати, що очікуються:

I. Уніфікована, формальная та гнучка система забезпечення якості для українських вищих навчальних закладів

II. Національний Портал із забезпечення якості для підтримки загальноприйнятої та формальної системи

III. Нові розроблені, затверджені та прийняті практики щодо забезпечення якості та запровадження схем підготовки ключового персоналу ВНЗ, міністерства і законодавчих організації в галузі освіти.

План проекту